Xem tuổi xông nhà - xông đất đầu năm mới

Phong thủy nhà đất / 1425 lượt xem
Xem tuổi xông nhà - xông đất đầu năm mới
Các tuổi hợp và kỵ theo Thiên can - Địa chi
Tuổi Giáp hợp với Kỷ và Ất mà kỵ với Canh - Mậu. Canh phá Giáp - Giáp phá Mậu.
Tuổi Ất hợp với Canh và Giáp mà kỵ với Tân - Kỷ. Tân phá Ất - Ất phá Kỷ.
Tuổi Bính hợp với Tân và Đinh mà kỵ với Nhâm - Canh. Nhâm phá Bính - Bính phá Canh.
Tuổi Đinh hợp với Nhâm và Bính mà kỵ với Quý - Tân. Quý phá Đinh - Đinh phá Tân.
Tuổi Mậu hợp với Quý và Kỷ mà kỵ với Giáp - Nhâm. Giáp phá Mậu - Mậu phá Nhâm.
Tuổi Kỷ hợp với Giáp và Mậu mà kỵ với Ất - Quý. Ất phá Kỷ - Kỷ phá Quý.
Tuổi Canh hợp với Ất và Tân mà kỵ với Bính - Giáp. Bính phá Canh - Canh phá Giáp.
Tuổi Tân hợp với Bính và Canh mà kỵ với Đinh - Ất. Đinh phá Tân - Tân phá Ất.
Tuổi Nhâm hợp với Đinh và Quý mà kỵ với Mậu - Bính. Mậu phá Nhâm - Nhâm phá Bính.
Tuổi Quý hợp với Mậu và Nhâm mà kỵ với Kỷ - Đinh. Kỷ phá Quý - Quý phá Đinh
Hay, có thể xem tuổi người xông nhà đưa vào Địa chi, có 6 cặp chính xung là: Tý - Ngọ; Sửu - Mùi; Dần - Thân; Mão - Dậu; Thìn - Tuất; Tị - Hợi.
Xem bảng tính tuổi xông đất
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho hay, năm nay là năm Canh Tý nên chúng ta không nhờ người có năm sinh âm lịch là 1934, 1944, 1954, 1964, 1974, 1984, 1994, 2004 vì họ mang thiên can Giáp bị thiên can Canh của năm xung phá. Chúng ta cũng không nhờ người tuổi Tý và tuổi Ngọ xông nhà, xông công ty, mở hàng, khai trương.
Chọn người xông nhà, xông đất, xông công ty, mở hàng, khai trương dựa trên thiên can và địa chi:
Thiên can:
Lấy Thiên can của tuổi mình so sánh với Thiên can của người có ý định chọn, nếu được can hợp là tốt, ngược lại gặp can phá là bớt tốt. 
Từ năm sinh âm lịch chúng ta xác định được mình là thiên can nào trong 10 Thiên can như sau:
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 0 - Canh
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 1 - Tân
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 2 - Nhâm
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 3 - Qúy
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 4 - Giáp
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 5 - Ất
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 6 - Bính
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 7 - Đinh
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 8 - Mậu
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 9 - Kỷ
Sau đó xem bảng tính sẵn sau đây:
Tuổi Giáp hợp với Kỷ và Ất mà kỵ với Canh - Mậu. Canh phá Giáp - Giáp phá Mậu.
Tuổi Ất hợp với Canh và Giáp mà kỵ với Tân - Kỷ. Tân phá Ất - Ất phá Kỷ.
Tuổi Bính hợp với Tân và Đinh mà kỵ với Nhâm - Canh. Nhâm phá Bính - Bính phá Canh.
Tuổi Đinh hợp với Nhâm và Bính mà kỵ với Quý - Tân. Quý phá Đinh - Đinh phá Tân.
Tuổi Mậu hợp với Quý và Kỷ mà kỵ với Giáp - Nhâm. Giáp phá Mậu - Mậu phá Nhâm.
Tuổi Kỷ hợp với Giáp và Mậu mà kỵ với Ất - Quý. Ất phá Kỷ - Kỷ phá Quý
Tuổi Canh hợp với Ất và Tân mà kỵ với Bính - Giáp. Bính phá Canh - Canh phá Giáp.
Tuổi Tân hợp với Bính và Canh mà kỵ với Đinh - Ất. Đinh phá Tân - Tân phá Ất.
Tuổi Nhâm hợp với Đinh và Quý mà kỵ với Mậu - Bính. Mậu phá Nhâm - Nhâm phá Bính.
Tuổi Quý hợp với Mậu và Nhâm mà kỵ với Kỷ - Đinh. Kỷ phá Quý - Quý phá Đinh.
Địa chi: 
Có 6 cặp chính xung là: Tý - Ngọ; Sửu - Mùi; Dần - Thân; Mão - Dậu; Thìn - Tuất; Tỵ - Hợi.
Chọn người xông nhà, xông đất, xông công ty, mở hàng, khai trương dựa trên cửu tinh đồ:
Ngoài chọn người hợp với gia chủ, người xông đất cũng phải là người không chịu hạn nặng trong năm, bị các hệ tinh đồ: La Hầu - Kế Đô - Thái Bạch đóng chiếu.
 

 

 

 

 

Các sao ứng với số tuổi nam giới:
La Hầu: 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73- 82
Thổ Tú: 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74- 83
Thủy Diệu: 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75- 84
Thái Bạch: 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76- 85
Thái Dương: 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77- 86
Vân Hán: 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87
Kế Đô: 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79- 88
Thái Âm: 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89
Mộc Đức: 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90
Các sao ứng với số tuổi nữ giới:
Kế Đô: 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73- 82
Vân Hán: 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83
Mộc Đức: 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75- 84
Thái Âm: 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76- 85
Thổ Tú: 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77- 86
La Hầu: 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87
Thái Dương: 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79- 88.
Thái Bạch: 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89
Thủy Diệu 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90
Chọn người xông nhà, xông đất, xông công ty, mở hàng, khai trương dựa trên sự hợp hóa của các cát Thần Tài Lộc, Thiên Mã, Quý Nhân:
Cầu về Tài Lộc sẽ chọn các tuổi mang đến Tài Lộc
Tài Lộc của các tuổi tính theo Thiên can như sau
- Giáp lộc ở Dần - Ất lộc ở Mão - Bính lộc ở Tỵ - Đinh lộc ở Ngọ - Mậu lộc ở Tỵ - Kỷ lộc ở Ngọ - Canh lộc ở Thân - Tân lộc ở Dậu - Nhâm lộc ở Hợi - Quý lộc ở Tý. 
Cầu về việc có nhiều quý nhân giúp đỡ sẽ chọn các tuổi mang đến Quý Nhân.
Tuổi trạch chủ có thiên can Giáp, Mậu, Canh: Quý Nhân tuổi Sửu, tuổi Mùi.
Tuổi trạch chủ có thiên can Ất , Kỷ: Quý Nhân tuổi Tý, tuổi Thân.
Tuổi trạch chủ có thiên can Bính, Đinh: Quý Nhân tuổi Hợi, tuổi Dậu.
Tuổi trạch chủ có thiên can Nhâm, Quý: Quý Nhân tuổi Tỵ, tuổi Mão.
Tuổi trạch chủ có thiên can Tân: Quý Nhân tuổi Ngọ, tuổi Dần.
Gia chủ cầu về việc đi xa, việc du học hoặc làm công việc có sự di chuyển nhiều sẽ chọn các tuổi mang đến Thiên Mã - Thiên Mã của các tuổi tính theo Tam Hợp địa chi
- Dần, Ngọ, Tuất Mã ở Thân
- Thân, Tý, Thìn Mã ở Dần
- Hợi, Mão, Mùi Mã ở Tỵ
- Tỵ, Dậu, Sửu Mã ở Hợi 
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Xông đất đầu năm 2020, Xông đất tuổi nào hợp nhất, xông nhà tuổi canh tý năm 2020, Xông đất tuổi nào hợp gia chủ, xông đất, xông nhà đầu năm 2020, xông đất 2020, tết 2020
Xông đất đầu năm 2020, Xông đất tuổi nào hợp nhất, xông nhà tuổi canh tý năm 2020, Xông đất tuổi nào hợp gia chủ, xông đất, xông nhà đầu năm 2020, xông đất 2020, tết 2020
Xông đất đầu năm 2020, Xông đất tuổi nào hợp nhất, xông nhà tuổi canh tý năm 2020, Xông đất tuổi nào hợp gia chủ, xông đất, xông nhà đầu năm 2020, xông đất 2020, tết 2020
Xông đất đầu năm 2020, Xông đất tuổi nào hợp nhất, xông nhà tuổi canh tý năm 2020, Xông đất tuổi nào hợp gia chủ, xông đất, xông nhà đầu năm 2020, xông đất 2020, tết 2020


Bài viết mới

Mua bán cho thuê nhà đất, bất động sản tại Đăk Lăk

Bất động sản HOT

Nhà Đẹp Ban Mê © 2018. Thiết kế website Đại Dương Số